“Overtime là nền văn minh siêu cường, là thông tuệ xã hội, là Nguồn Thiên Duyên, là Nơi Trời Giúp Nhân Loại”